Skip to main content

Градска пореска управа

Документа

Образац жалбе

Решења

Локалне комуналне таксе

Инспекцијски надзор

Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања

Захтев за разгледање и преписивање списа предмета

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

Захтев за рекламацију више уплаћеног износа или погрешно усмерене уплате(прекњижавање-повраћај)

Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта

Захтеви за издавање уверења

Имовина физичких лица

Имовина правних лица

Одлуке

Правилници

Закони