Skip to main content

Градска пореска управа

Порез на имовину физичких лица

  • Почетна
  • -
  • Порез на имовину физичких лица

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА)
    Одредбама члана 2. ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/02-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/13,  68/14-др. закон, 95/18, 99/18-одлука Уставног суда 86/19 и 144/20), прописано је да се  порез на имовину из члана 1. тачка 1. овог закона, плаћа на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на: 
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари; 
2) право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта; 
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 
6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен; 
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа; 
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу. 
Непокретностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се: 
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).
 

Обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге (у даљем тексту: обвезник који не води пословне књиге), у смислу опорезивања порезом на имовину, јесте: 
1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход; 
2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије; 
3) предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама;
4) фонд из става 1. овог члана који не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, сагласно одредбама члана 4. став 6. Закона.
    Обавеза по основу пореза на имовину настаје најранијим од следећих дана:
- даном стицања права на које се порез на имовину плаћа у складу са чланом 2. став 1. и чланом 2а овог закона,
- даном успостављања државине кад се порез плаћа на државину,
- даном почетка коришћења,
- даном оспособљавања,
- даном издавања употребне дозволе, или
- даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Утврђивање пореза на имовину:
    Према одредбама члана 33. став 4. Закона, решење о утврђивању пореза на имовину обвезнику који не води пословне књиге, на основу података у пореској пријави и других података којима располаже, надлежни порески орган може донети непосредним одлучивањем, без претходног изјашњавања обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање.
    Одредбама члана 33б став 1.Закона, прописано је да се пореска пријава за утврђивање пореза на имовину не подноси кад обвезнику који не води пословне књиге, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник (у даљем тексту: извршење радње), односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, пореска обавеза настаје или престаје даном извршења радње, односно даном правоснажности одлуке, односно даном смрти оставиоца.
    Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу, осим у случају из члана 33б став. 1. овог закона, у року од 30 дана, за: 
- непокретност за коју настане пореска обавеза, рачунајући од дана настанка пореске обавезе; 
- непокретност за коју престане пореска обавеза, рачунајући од дана престанка пореске обавезе;
-  непокретност из члана 12. став 2. овог закона за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 3. овог закона, рачунајући од дана настанка пореске обавезе на непокретности за коју је пореска обавеза настала у пореској години; 
-  објекат коме је измењена корисна површина, рачунајући од дана измене корисне површине.
    Одредбама члана 33г став 2. Закона, прописано је да за имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, односно за коју се не подноси пореска пријава у складу са чланом 33б став 1. овог закона, обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву ако је дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе за ту имовину, о којој нису садржани подаци у поднетој пореској пријави или у другим подацима које је јавни бележник доставио надлежном органу јединице локалне самоуправе.
    Пријава се подноси од 1. до 31. јануара пореске године која следи години у којој је дошло до промене која се пријављује.
 

Доспелост пореске обавезе
    Одредбама члана 39. Закона прописано је да порез на имовину обвезник који не води пословне књиге плаћа тромесечно, у износу утврђеном решењем, сразмерном броју дана у тромесечју за које се порез плаћа у односу на пореску обавезу утврђену за пореску годину, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода.
    До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, обвезник порез плаћа аконтационо - у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.
    Позитивну разлику између пореза утврђеног решењем надлежног пореског органа и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза. 
    Ако је обвезник аконтационо платио више пореза него што је био дужан да плати према обавези утврђеној решењем, више плаћени порез урачунава се за намирење доспелог неизмиреног пореза на имовину за друге непокретности, или пореза за наредно тромесечје, или се обвезнику враћа на његов захтев. 
    Обвезник који не води пословне књиге за имовину за коју у току пореске године пореска обавеза настане, односно коју престане да евидентира у пословним књигама, односно за коју у току пореске године престане право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. ст. 2. до 5. овог закона, порез за тромесечје у коме је дошло до те промене плаћа у сразмерном износу од дана те промене до истека тог тромесечја, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. 
    Изузетно од става 5. овог члана, ако решење о утврђеном порезу није достављено до истека рока од 45 дана од дана почетка тромесечја, или је период од достављања решења до истека тог рока краћи од 15 дана, порез се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења. 
    Порез за тромесечја која следе тромесечју у коме је дошло до промене из става 5. овог члана у пореској години, плаћа се у складу са ст. 1. и 6. овог члана. 
    Ако се по протеку пореске године обвезнику утврди пореска обавеза за ту годину, утврђени порез се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења. 
    За имовину за коју пореска обавеза престане у току пореске године након утврђивања пореза за ту годину, утврђени порез умањује се за припадајући порез за ту имовину почев од дана престанка пореске обавезе. 
    Порез на имовину обвезник који не води пословне књиге може платити у мањем броју рата од законом прописаних, укључујући плаћање утврђеног пореза одједном, до доспелости пореске обавезе за свако тромесечје. 
    На дуговани порез за свако тромесечје и на износе аконтација који нису плаћени у прописаном року, од наредног дана од дана доспелости обрачунава се камата.
    Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге, плаћа се на рачун број:840-713121843-57.