Skip to main content

Градска пореска управа

Инструкција за подношење пријаве за ЕКО накнаду за 2024. годину

  • Почетна
  • -
  • Инструкција за подношење пријаве за ЕКО накнаду за 2024. годину

Инструкција за подношење пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2024. годину

Узимајући у обзир измене и допуне Закона о накнадама за коришћење јавних добара, чије одредбе о утврђивању и наплати накнада из надлежности ЛПА се примењују од 1.1.2024. године, Градска пореска управа Града Новог Сада у наставку доставља инструкције за подношење пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2024.

Члан 134. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
-    Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је правно лице, предузетник и огранак страног правног лица које обавља одређене активности које утичу на животну средину;
-    Под обављањем активности подразумева се обављање делатности правног лица, предузетника и огранка страног правног лица у седишту и издвојеним пословним јединицама;
-    Под издвојеном пословном јединицом подразумевају се пословни простор и пословне просторије изван седишта у којима обвезника обавља деатност, као и земљиште и просторије на замљишту изван пословног седишта које служе за обављање делатности;
-    Издвојеном пословном јединицом се сматра и обављање делатности на градилишту у непрекидном трајању дужем од 12 месеци.

Члан 137. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
-    Утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине се врши сразмерно периоду обављања активности на територији јединице локалне самоуправе, односно градске општине у граду чијим посебним актима је то уређено;
-    Изузетно правном лицу, односно предузетнику и огранку страног правног лица накнада се не утврђује за календарску годину у којој је и основано, односно регистровано;
-    Надлежни орган ЈЛС може утврдити накнаду на основу пријаве, биланса, пословних књига и евиденција, рачуноводствених исказа, пословне документације и других исправа којима располаже јединица локалне самоуправе, прикупљене од обвезника или трећих лица, као и сваког другог доказног средства којим се чињенице могу утврдити;
-    Накнада се плаћа тромесечно, у износу утврђеном решењем, сразмерно броју дана у тромесечју за које се накнада плаћа у односу на обавезу утврђену за календарску  годину;
-    Укупан износ накнаде не може бити већи од 0,4% укупног прихода у претходној години;
-    За паушално опорезованог предузетника под укупним приходом се сматра паушално утврђен приход решењем пореског органа за претходну годину.

Члан 138. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
-    Обвезник је дужан да поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде до 30. априла текуће године;
-    Обвезник који је почео да обавља делатност, обвезник који је регистровао привремени прекид или престао да обавља делатност дужан је да органу надлежном за утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана регистровања промене достави на прописаном обрасцу податке од значаја за утврђивање накнаде;
-    Накнаду не плаћају: директни и индиректни корисник буџетских средстава, стамбене заједнице и организације обавезног социјалног осигурања, предузетник за време прекида обављања делатности које региструје у складу са Законом о регистрацији, Удружење – недобитна организација, Црква и верска заједница, које се финансирају искључиво од донација, дотација, субвенција, чланарина, чланских доприноса и сл, управљач националног парка, јавно предузеће које газдује шумама и шумским земљиштем (*лица која су ослобођена немају обавезу подношења пријаве).