Skip to main content

Gradska poreska uprava

Instrukcija za podnošenje prijave za EKO naknadu za 2024. godinu

  • Početna
  • -
  • Instrukcija za podnošenje prijave za EKO naknadu za 2024. godinu

Instrukcija za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024. godinu

Uzimajući u obzir izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, čije odredbe o utvrđivanju i naplati naknada iz nadležnosti LPA se primenjuju od 1.1.2024. godine, Gradska poreska uprava Grada Novog Sada u nastavku dostavlja instrukcije za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024.

Član 134. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
-    Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu;
-    Pod obavljanjem aktivnosti podrazumeva se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama;
-    Pod izdvojenom poslovnom jedinicom podrazumevaju se poslovni prostor i poslovne prostorije izvan sedišta u kojima obveznika obavlja deatnost, kao i zemljište i prostorije na zamljištu izvan poslovnog sedišta koje služe za obavljanje delatnosti;
-    Izdvojenom poslovnom jedinicom se smatra i obavljanje delatnosti na gradilištu u neprekidnom trajanju dužem od 12 meseci.

Član 137. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
-    Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine se vrši srazmerno periodu obavljanja aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine u gradu čijim posebnim aktima je to uređeno;
-    Izuzetno pravnom licu, odnosno preduzetniku i ogranku stranog pravnog lica naknada se ne utvrđuje za kalendarsku godinu u kojoj je i osnovano, odnosno registrovano;
-    Nadležni organ JLS može utvrditi naknadu na osnovu prijave, bilansa, poslovnih knjiga i evidencija, računovodstvenih iskaza, poslovne dokumentacije i drugih isprava kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, prikupljene od obveznika ili trećih lica, kao i svakog drugog dokaznog sredstva kojim se činjenice mogu utvrditi;
-    Naknada se plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmerno broju dana u tromesečju za koje se naknada plaća u odnosu na obavezu utvrđenu za kalendarsku  godinu;
-    Ukupan iznos naknade ne može biti veći od 0,4% ukupnog prihoda u prethodnoj godini;
-    Za paušalno oporezovanog preduzetnika pod ukupnim prihodom se smatra paušalno utvrđen prihod rešenjem poreskog organa za prethodnu godinu.

Član 138. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
-    Obveznik je dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade do 30. aprila tekuće godine;
-    Obveznik koji je počeo da obavlja delatnost, obveznik koji je registrovao privremeni prekid ili prestao da obavlja delatnost dužan je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana registrovanja promene dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje naknade;
-    Naknadu ne plaćaju: direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa Zakonom o registraciji, Udruženje – nedobitna organizacija, Crkva i verska zajednica, koje se finansiraju isključivo od donacija, dotacija, subvencija, članarina, članskih doprinosa i sl, upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem (*lica koja su oslobođena nemaju obavezu podnošenja prijave).