Skip to main content

Градска пореска управа

Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине

  • Почетна
  • -
  • Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   
Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине је правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину, у складу са чланом 134. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – усклађени дин. износи).
Предметна накнада ближе је уређена следећим подзаконским актима:
  - Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада ("Сл. гласник РС", бр. 86/19 и 89/19 ), и 
- Правилником о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца ("Сл. гласник РС", бр. 93/19 ).
 
         Чланом 2. Уредбе прописано је да се критеријуми за одређивање негативног утицаја активности који утичу на животну средину утврђују у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде при чему се под претежном делатношћу, у смислу ове уредбе сматра она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.     Према степену негативног утицаја на животну средину, активности правних лица и предузетника деле се према делатности на оне које имају: 1) велики утицај на животну средину; 2) средњи утицај на животну средину; 3) мали утицај на животну средину. У случају да једно правно лице или предузетник обавља активност на територији више јединица локалне самоуправе, накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, плаћа тако што се укупан износ тако обрачунате накнаде дели укупним бројем јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.
    Подношење пореске пријаве
    Oбвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, дужан је да поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.
 Пријава  се подноси и у случају промене података који су од утицаја на утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Доспелост пореске обавезе-накнада за заштиту и унапређење животне средине се плаћа у целости, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Накнада за заштиту и унапређење животне средине–уплаћује се на рачун број: 840-714562843-56.