Skip to main content

Gradska poreska uprava

Posebna naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine

  • Početna
  • -
  • Posebna naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

   
Obveznik naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine je pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu, u skladu sa članom 134. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“ br. 95/18, 49/19 i 86/19 – usklađeni din. iznosi).
Predmetna naknada bliže je uređena sledećim podzakonskim aktima:
  - Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/19 i 89/19 ), i 
- Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca ("Sl. glasnik RS", br. 93/19 ).
 
         Članom 2. Uredbe propisano je da se kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koji utiču na životnu sredinu utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade pri čemu se pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.     Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju: 1) veliki uticaj na životnu sredinu; 2) srednji uticaj na životnu sredinu; 3) mali uticaj na životnu sredinu. U slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.
    Podnošenje poreske prijave
    Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.
 Prijava  se podnosi i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Dospelost poreske obaveze-naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine se plaća u celosti, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine–uplaćuje se na račun broj: 840-714562843-56.