Skip to main content

Градска пореска управа

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

  • Почетна
  • -
  • Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Обвезник накнаде за коришћење грађевинског земљишта је власник објекта. Изузетно, наккнаду плаћа носилац права коришћења на објекту, односно посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, односно дела објекта.

Накнада за коришћење грађевинског земљишта се плаћа по квадратном метру изграђеног простора.

Изузетно, накнада се плаћа по квадратном метру грађевинске парцеле у случајевима:

-када се неизграђено грађевинско земљиште користи за обављање делатности,

-када је грађевинска парцела урбанистичким планом намењена за обављање пословне делатности и предата на коришћење кориснику, односно дато у закуп закупцу ради изградње пословног простора , до почетка обављања пословне делатности,

- када је грађевинска парцела урбанистичким планом предвиђена за вишепородично становање и предата на коришћење кориснику, односно дата у закуп закупцу грађевинског земљишта, ради планирања изградње, до почетка коришћења корисног стамбеног простора, и када је укупна површина свих етажа изграђеног пословног простора мања од површине грађевинске парцеле на којој је тај простор изграђен.

Подношење пријаве за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

 Обвезник накнаде, правно лице и предузетник, дужан је да Градској пореској управи поднесе пријаву за утврђивање обавезе у року од 10 дана од дана стицања права, односно од дана почетка коришћења грађевинског земљишта, за које је прописана обавеза плаћања накнаде. Обвезник накнаде, дужан је да сваку насталу промену пријави Градској пореској управи  у року од 10 дана од дана настанка промене.

Доспелост пореке обавезе

Утврђени месечни износ нанаде за коришћење грађевинског земљишта обвезник је дужан да плаћа до 10-ог у месецу за претходни месец.

            Доспеле, а неизмирене обавезе порески обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања овог решења.

            Накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа се на рачун број:840-741534843-98.

Напомена: Чланом 220. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14), прописано да се накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.47/03 и 34/06), док се наведена накнаде не интегрише у порез на имовину, а најкасније до 31.12.2013.године.

До истека наведеног рока (31.12.2013.године), јединице локалне самоуправе су ближе прописивале критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

С обзиром на чињеницу да је чланом 114. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“ бр. 80/02, 84/02-испр.,23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 –др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14), регулисано да право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече, Градска пореска управа пореским обвезницима којима није утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта, на основу поднетих пријава за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта доноси решења којим се утврђује наведена накнада за 2011. годину, 2012.годину и 2013. годину.