Skip to main content

Gradska poreska uprava

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

  • Početna
  • -
  • Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Obveznik naknade za korišćenje građevinskog zemljišta je vlasnik objekta. Izuzetno, nakknadu plaća nosilac prava korišćenja na objektu, odnosno posebnom delu objekta, a ako je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup, naknadu plaća zakupac objekta, odnosno dela objekta.

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta se plaća po kvadratnom metru izgrađenog prostora.

Izuzetno, naknada se plaća po kvadratnom metru građevinske parcele u slučajevima:

-kada se neizgrađeno građevinsko zemljište koristi za obavljanje delatnosti,

-kada je građevinska parcela urbanističkim planom namenjena za obavljanje poslovne delatnosti i predata na korišćenje korisniku, odnosno dato u zakup zakupcu radi izgradnje poslovnog prostora , do početka obavljanja poslovne delatnosti,

- kada je građevinska parcela urbanističkim planom predviđena za višeporodično stanovanje i predata na korišćenje korisniku, odnosno data u zakup zakupcu građevinskog zemljišta, radi planiranja izgradnje, do početka korišćenja korisnog stambenog prostora, i kada je ukupna površina svih etaža izgrađenog poslovnog prostora manja od površine građevinske parcele na kojoj je taj prostor izgrađen.

Podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

 Obveznik naknade, pravno lice i preduzetnik, dužan je da Gradskoj poreskoj upravi podnese prijavu za utvrđivanje obaveze u roku od 10 dana od dana sticanja prava, odnosno od dana početka korišćenja građevinskog zemljišta, za koje je propisana obaveza plaćanja naknade. Obveznik naknade, dužan je da svaku nastalu promenu prijavi Gradskoj poreskoj upravi  u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

Dospelost poreke obaveze

Utvrđeni mesečni iznos nanade za korišćenje građevinskog zemljišta obveznik je dužan da plaća do 10-og u mesecu za prethodni mesec.

            Dospele, a neizmirene obaveze poreski obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

            Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se na račun broj:840-741534843-98.

Napomena: Članom 220. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14 i 145/14), propisano da se naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.47/03 i 34/06), dok se navedena naknade ne integriše u porez na imovinu, a najkasnije do 31.12.2013.godine.

Do isteka navedenog roka (31.12.2013.godine), jedinice lokalne samouprave su bliže propisivale kriterijume, merila, visinu, način i rokove plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

S obzirom na činjenicu da je članom 114. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 80/02, 84/02-ispr.,23/03-ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 –dr.zakon, 62/06-dr.zakon, 63/06-ispr.dr.zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14), regulisano da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, Gradska poreska uprava poreskim obveznicima kojima nije utvrđena naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, na osnovu podnetih prijava za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta donosi rešenja kojim se utvrđuje navedena naknada za 2011. godinu, 2012.godinu i 2013. godinu.