Skip to main content

Градска пореска управа

Боравишне таксе

БОРАВИШНА ТАКСА

    Одлуком о боравишној такси („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 35/19 и 49/219) утврђује се висина боравишне таксе коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре на територији Града Новог Сада.

Под угоститељским објектом за смештај, подразумева се: хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање услуга смештаја.

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, врши субјекат који пружа услуге смештаја.
Давалац смештаја је дужан да боравишну таксу наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја и да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе.
Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, на основу акта Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.

Боравишна такса се плаћа на рачун број:840-714552843-83.

Одлука о боравишној такси