Skip to main content

Gradska poreska uprava

Boravišne takse

BORAVIŠNA TAKSA

Odlukom o boravišnoj taksi („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 31/19, 35/19 i 49/219) utvrđuje se visina boravišne takse koju plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture na teritoriji Grada Novog Sada.

Pod ugostiteljskim objektom za smeštaj, podrazumeva se: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, kampiralište, hostel, prenoćište, konačište, botel, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.

Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, vrši subjekat koji pruža usluge smeštaja.
Davalac smeštaja je dužan da boravišnu taksu naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja i da u računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse, kao i da navede osnov oslobađanja od plaćanja ili umanjenja iznosa boravišne takse.
Fizičko lice plaća boravišnu taksu u utvrđenom godišnjem iznosu, na osnovu akta Vlade Republike Srbije, kojim se utvrđuju bliži uslovi i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja.

Boravišna taksa se plaća na račun broj:840-714552843-83.