Skip to main content

Градска пореска управа

Делокруг рада

У Градској пореској управи обављају се послови који се односе на:

- вођење пореског поступка (утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода) и старање о правима и обавезама пореских обвезника;

- утврђивање мерила, висине, рокова и начина плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

- вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника;

- утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

- обављање канцеларијске и теренске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;

- редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

- вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

- примену јединственог информационог система за локалне јавне приходе;

- вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе у складу са прописима;

- планирање и спровођење обуке запослених;

- пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основи локалних јавних прихода;

- достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа;

- издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију и друге послове у складу са законом.

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И НАКНАДА КОЈЕ АДМИНИСТРИРА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Правилник о организацији и систематизацији радних места Образац компетенција Интерни конкурс Интерни конкурс Интерни конкурс Интерни конкурс Интерни конкурс