Skip to main content

Gradska poreska uprava

Delokrug rada

U Gradskoj poreskoj upravi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- vođenje poreskog postupka (utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda) i staranje o pravima i obavezama poreskih obveznika;

- utvrđivanje merila, visine, rokova i načina plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta;

- vođenje registra obveznika izvornih prihoda Grada na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika;

- utvrđivanje izvornih prihoda Grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;

- obavljanje kancelarijske i terenske kontrole radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;

- redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;

- vođenje prvostepenog upravnog postupka po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;

- primenu jedinstvenog informacionog sistema za lokalne javne prihode;

- vođenje poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;

- planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih;

- pružanje osnovne stručne i pravne pomoći poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovi lokalnih javnih prihoda;

- dostavljanje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi Ministarstva finansija, dokaza o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna ta poreska uprava;

- izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju i druge poslove u skladu sa zakonom.

PREGLED LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI I NAKNADA KOJE ADMINISTRIRA LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Obrazac kompetencija Interni konkurs