Skip to main content

Градска пореска управа

Порез на имовину правних лица

  • Почетна
  • -
  • Порез на имовину правних лица

 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (ПРАВНА ЛИЦА)  

    Одредбама члана 2. ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/02-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/13,  68/14-др. закон, 95/18, 99/18-одлука Уставног суда 86/19 и 144/20), прописано је да се  порез на имовину из члана 1. тачка 1. овог закона, плаћа на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на: 
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари; 
2) право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта; 
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 
6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен; 
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа; 
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу. 
Непокретностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се: 
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови.
 

Most

Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге, у смислу опорезивања порезом на имовину, јесте: 
1) правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије; 
2) нерезидентно правно лице - за непокретности за које пореску обавезу испуњава огранак тог лица у складу са ставом 2. овог члана;
3) предузетник који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника из става 6. тачка 1) овог члана; 
3а) фонд из става 1. овог члана који води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;
4) друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника из става 6. тачка 3) овог члана.
Пореска обавеза настаје најраније од следећих дана:
Обавеза по основу пореза на имовину настаје најранијим од следећих дана:
- даном стицања права на које се порез на имовину плаћа у складу са чланом 2. став 1. и чланом 2а овог закона,
- даном успостављања државине кад се порез плаћа на државину,
- даном почетка коришћења,
- даном оспособљавања,
- даном издавања употребне дозволе, или
- даном омогућавања коришћења имовине на други начин.
Утврђивање пореза :
Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге порез на имовину утврђује самоопорезивањем.
За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке следеће пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.
Одредбама члана 33в Закона прописано је да је обвезник пореза на имовину дужан да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу, осим у случају из члана 33б ст. 1. до 8. овог закона, у року од 30 дана, за: 
1) непокретност за коју настане пореска обавеза, рачунајући од дана настанка пореске обавезе; 
2) непокретност за коју престане пореска обавеза, рачунајући од дана престанка пореске обавезе; 
3) непокретност коју предузетник који води пословне књиге почне да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана евидентирања; 
4) непокретност коју предузетник који води пословне књиге престане да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана престанка евидентирања; 
5) непокретност у пословним књигама физичког лица које је изгубило својство предузетника који води пословне књиге (одјавом, по сили закона и др.), рачунајући од дана престанка тог својства; 
6) непокретност за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. ст. 4. и 5. овог закона, рачунајући од 184. дана од дана њеног уступања другом лицу ради остваривања прихода;
7) непокретност из члана 12. став 2. овог закона за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 3. овог закона, рачунајући од дана настанка пореске обавезе на непокретности за коју је пореска обавеза настала у пореској години; 
8) објекат коме је измењена корисна површина, рачунајући од дана измене корисне површине.
Изузетно од става 1. овог члана, обвезник који води пословне књиге за имовину за коју је, у периоду од 1. јануара пореске године до 31. марта пореске године настала пореска обавеза или је дошло до друге промене из става 1. тач. 2) до 8) овог члана, пореску пријаву подноси у оквиру пријаве којом пријављује утврђени порез за пореску годину за све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе, или пријаву подноси након подношења те пријаве, до 31. марта пореске године. 
Пореска пријава подноси се и за имовину за коју обвезник има право на пореско ослобођење. 
Обвезници који воде пословне књиге пореске пријаве подносе на Обрасцу ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину, са прилозима и подприлозима који су саставни део тог обрасца. 
 

Park

Доспелост пореске обавезе :
Обвезник који води пословне књиге порез на имовину плаћа тромесечно, у износу који је сразмеран броју дана у тромесечју за које се порез плаћа у односу на пореску обавезу утврђену за пореску годину, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода. 
До утврђивања пореза за пореску годину, обвезник порез на имовину плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године. 
Обвезник je дужан да позитивну разлику између утврђеног и аконтационо плаћеног пореза на имовину за прво тромесечје, плати до 31. марта пореске године. 
Ако је износ утврђеног пореза на имовину који се плаћа за прво тромесечје пореске године, мањи од аконтационо плаћеног пореза за то тромесечје, обвезник пореску обавезу за друго тромесечје умањује за износ више плаћеног пореза за прво тромесечје те године. 
Обвезник који води пословне књиге, за имовину за коју пореска обавеза настане, односно коју почне да евидентира у пословним књигама, односно за коју престане право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. ст. 2. до 5. овог закона, у току пореске године, и то: 
1) у првом тромесечју пореске године - порез за прво тромесечје плаћа до 31. марта пореске године, у сразмерном износу од дана те промене до 31. марта пореске године; 
2) у другом, трећем или четвртом тромесечју пореске године - порез за тромесечје у коме је дошло до те промене плаћа у сразмерном износу од дана те промене до истека тог тромесечја, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, а ако је рок од те промене до истека рока за плаћање краћи од 30 дана - у року од 30 дана од дана те промене; 
3) за тромесечја у пореској години која следе тромесечју у коме је дошло до те промене порез плаћа у року од 45 дана од дана почетка сваког тромесечја.
Порез на имовину обвезника који води пословне књиге плаћа се на рачу број:840-713122843-64.