Skip to main content

Градска пореска управа

Информација поводом послатих опомена

  • Почетна
  • -
  • Информација поводом послатих опомена

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. августа 2022. године, доспела за плаћање трећа рата годишњег пореза на имовину за 2022. годину.  

С обзиром на то да је Законом предвиђено квартално плаћање пореза на имовину, кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају календарске године доводи до обрачуна и наплате камате по стопи која на данашњи дан износи 13,5%. 

Градска пореска управа Града Новог Сада је започела дистрибуцију опомена за доспеле, а неизмирене обавезе по основу изворних јавних прихода и поново позива пореске обвезнике да своје доспеле обавезе измире у законом прописаним роковима.

Евентуална спорна питања по опоменама у вези са врстом и износом доспеле обавезе за наплату, порески обвезници у року од пет дана, од дана пријема опомене, могу расправити у Градској пореској управи у Улици Војвођанских бригада 24-26 или слањем поднесака на адресу Градске пореске управе, Булевар Михајла Пупина 3, као и путем електронске поште на адресу gpu@novisad.rs 

Градска пореска управа