Skip to main content

Градска пореска управа

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

  • Почетна
  • -
  • Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Обвезник локалне комуналне таксе је: корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе, сходно одредбама члана 12. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 93/12, 99/13-усклађени дин. изн. и 125/14 - усклађени дин. изн.) и члана 3. Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12, 69/13, 2/14-решење о усклађивању дин.изн., 33/14, 35/2014 - испр., 47/2014 - решење о усклађивању дин. изн. и 69/2014).

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуга, сходно одредбама члана 13. Закона о финансирању локалне самоуправе и члана 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа  укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), утврђује се у годишњем износу, у зависности од величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, врсте делатности и зоне одређене у члану 7. Одлуке о локалним комуналним таксама.

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа  укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), утврђује се решењем Градске пореске управе која врши наплату и контролу наплате ове комуналне таксе, у складу са решењем, којим се одобрава постављање рекламних паноа (објекти и средства за оглашавање и рекламне ознаке), које доноси Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Доспелост пореске обавезе- Доспеле, а незмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 8 дана од дана достављања решења.

Локалнa комуналнa таксa за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере  и сл.) уплаћујe се на рачун број: 840-714431843-12.