Skip to main content

Градска пореска управа

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору

  • Почетна
  • -
  • Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору

                       ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

   
Обвезник локалне комуналне таксе је: корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе, сходно одредбама члана 12. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 93/12, 99/13-усклађени дин. изн. и 125/14 - усклађени дин. изн.,95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн. и 126/20 - усклађени дин. изн ) и члана 3. Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12, 69/13, 2/14-решење о усклађивању дин.изн., 33/14, 35/14 - испр., 47/14 - решење о усклађивању дин. изн., 69/214, 74/16, 21/17, 68/17, 59/18 и 42/20).

Комунална такса за истицање фирме плаћа се за: комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште и сваку издвојену пословну јединицу на територији Града Новог Сада. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се плаћа само за једну фирму.
    Обвезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре“) је корисник простора, правно и физичко лице, односно предузетник који држи апарате за игре, односно приређује забавне игре у простору. 
    За држање средстава за игру ("забавне игре" на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима, билијар, пикадо и сл.), утврђује се комунална такса по апарату, у месечном износу од 2.200,00 динара. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуга, сходно одредбама члана 13. Закона о финансирању локалне самоуправе и члана 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Обавеза плаћања локакалне комуналне таксе за истицање фирме настаје даном уписа субјекта у одговарајући регистар и траје док обвезник не пријави престанак коришћења права, предмета или услуге.

Подношење пореске пријаве-Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре“), дужан је да поднесе пријаву Градској пореској управи, до 31. марта текуће године, односно у року од 10 дана од дана почетка обављања делатности, ради утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе. Обвезник је дужан да сваку насталу промену пријави Градској пореској управи, у року од 10 дана од дана настанка промене. 
Доспелост пореске обавезе-Утврђени месечни износ локалне комуналне таксе  за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре“), обвезник је дужан да плаћа месечно, до 15. у месецу за  претходни месец.
Доспеле, а неизмирене обавезе порески обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.
За комуналну таксу која се утврђује решењем у годишњем износу, обвезник је дужан да до доношења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, плаћа месечне аконтације у висини таксене обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.
 Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању таксене обавезе за текућу годину. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору – уплаћује се на рачун број: 840-716111843-35.
Локална комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)-уплаћује се на рачун број:840-714571843-29.