Skip to main content

Градска пореска управа

Одлуке

ОДЛУКАМА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈИ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИЗНОСИМА НАКНАДА ОД 01.01.2024. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УРЕДБА О ПОРЕСКИМ МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА РАДИ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 Одлука о изменама и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама Одлука о одређивању зона на територији града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза Одлука о обвезницима, висини, роковима и начину плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину Одлука о градским административним таксама Одлука о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2013. годину ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА