Skip to main content

Градска пореска управа

Накнада за коришћење јавних површина

  • Почетна
  • -
  • Накнада за коришћење јавних површина

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
    Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине, сходно одредбам члана 237. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник Републике Србије“, 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин. изн. и 156/20-усклађени дин. изн.) и члана 3. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада („Службе лист Града Новог Сада“, бр.12/19, 59/19 и 42/20).
    Накнаде за коришћење јавне површине су:
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
    Обавеза плаћања накнаде за коришћење јавне површине настаје даном почетка коришћења јавне површине за чије коришћење је прописано плаћање накнаде и траје док траје коришћење јавне површине.
    Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта.
    Доспелост пореске обавезе-обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
    Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности-уплаћује се на рачун број:840-714565843-77.
    Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица- уплаћује се на рачун број:840-714566843-84.
    Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу-уплаћује се на рачун број:840-714567843-91.