Skip to main content

Gradska poreska uprava

Porez na imovinu pravnih lica

  • Početna
  • -
  • Porez na imovinu pravnih lica

 POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE (PRAVNA LICA)  

    Odredbama člana 2. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, „Službeni list SRJ“, br. 42/02-odluka SUS i „Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 80/02-dr.zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-odluka US, 47/13,  68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-odluka Ustavnog suda 86/19 i 144/20), propisano je da se  porez na imovinu iz člana 1. tačka 1. ovog zakona, plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na: 
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; 
2) pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica;
3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta; 
4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; 
5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; 
6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen; 
7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova; 
8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. 
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: 
1) zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; 
2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Most

Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige, u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste: 
1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije; 
2) nerezidentno pravno lice - za nepokretnosti za koje poresku obavezu ispunjava ogranak tog lica u skladu sa stavom 2. ovog člana;
3) preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika iz stava 6. tačka 1) ovog člana; 
3a) fond iz stava 1. ovog člana koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
4) drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika iz stava 6. tačka 3) ovog člana.
Poreska obaveza nastaje najranije od sledećih dana:
Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana:
- danom sticanja prava na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 2a ovog zakona,
- danom uspostavljanja državine kad se porez plaća na državinu,
- danom početka korišćenja,
- danom osposobljavanja,
- danom izdavanja upotrebne dozvole, ili
- danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.
Utvrđivanje poreza :
Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem.
Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.
Odredbama člana 33v Zakona propisano je da je obveznik poreza na imovinu dužan da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu, osim u slučaju iz člana 33b st. 1. do 8. ovog zakona, u roku od 30 dana, za: 
1) nepokretnost za koju nastane poreska obaveza, računajući od dana nastanka poreske obaveze; 
2) nepokretnost za koju prestane poreska obaveza, računajući od dana prestanka poreske obaveze; 
3) nepokretnost koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige počne da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana evidentiranja; 
4) nepokretnost koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige prestane da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana prestanka evidentiranja; 
5) nepokretnost u poslovnim knjigama fizičkog lica koje je izgubilo svojstvo preduzetnika koji vodi poslovne knjige (odjavom, po sili zakona i dr.), računajući od dana prestanka tog svojstva; 
6) nepokretnost za koju je obvezniku prestalo pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. st. 4. i 5. ovog zakona, računajući od 184. dana od dana njenog ustupanja drugom licu radi ostvarivanja prihoda;
7) nepokretnost iz člana 12. stav 2. ovog zakona za koju je obvezniku prestalo pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. stav 3. ovog zakona, računajući od dana nastanka poreske obaveze na nepokretnosti za koju je poreska obaveza nastala u poreskoj godini; 
8) objekat kome je izmenjena korisna površina, računajući od dana izmene korisne površine.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik koji vodi poslovne knjige za imovinu za koju je, u periodu od 1. januara poreske godine do 31. marta poreske godine nastala poreska obaveza ili je došlo do druge promene iz stava 1. tač. 2) do 8) ovog člana, poresku prijavu podnosi u okviru prijave kojom prijavljuje utvrđeni porez za poresku godinu za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, ili prijavu podnosi nakon podnošenja te prijave, do 31. marta poreske godine. 
Poreska prijava podnosi se i za imovinu za koju obveznik ima pravo na poresko oslobođenje. 
Obveznici koji vode poslovne knjige poreske prijave podnose na Obrascu PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu, sa prilozima i podprilozima koji su sastavni deo tog obrasca. 

Park

Dospelost poreske obaveze :
Obveznik koji vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća tromesečno, u iznosu koji je srazmeran broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda. 
Do utvrđivanja poreza za poresku godinu, obveznik porez na imovinu plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine. 
Obveznik je dužan da pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za prvo tromesečje, plati do 31. marta poreske godine. 
Ako je iznos utvrđenog poreza na imovinu koji se plaća za prvo tromesečje poreske godine, manji od akontaciono plaćenog poreza za to tromesečje, obveznik poresku obavezu za drugo tromesečje umanjuje za iznos više plaćenog poreza za prvo tromesečje te godine. 
Obveznik koji vodi poslovne knjige, za imovinu za koju poreska obaveza nastane, odnosno koju počne da evidentira u poslovnim knjigama, odnosno za koju prestane pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. st. 2. do 5. ovog zakona, u toku poreske godine, i to: 
1) u prvom tromesečju poreske godine - porez za prvo tromesečje plaća do 31. marta poreske godine, u srazmernom iznosu od dana te promene do 31. marta poreske godine; 
2) u drugom, trećem ili četvrtom tromesečju poreske godine - porez za tromesečje u kome je došlo do te promene plaća u srazmernom iznosu od dana te promene do isteka tog tromesečja, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, a ako je rok od te promene do isteka roka za plaćanje kraći od 30 dana - u roku od 30 dana od dana te promene; 
3) za tromesečja u poreskoj godini koja slede tromesečju u kome je došlo do te promene porez plaća u roku od 45 dana od dana početka svakog tromesečja.
Porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige plaća se na raču broj:840-713122843-64.