Skip to main content

Gradska poreska uprava

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju Gradu Novom Sadu (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

  • Početna
  • -
  • Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju Gradu Novom Sadu (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

Obveznik lokalne komunalne takse je: korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse, shodno odredbama člana 12. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 93/12, 99/13-usklađeni din. izn. i 125/14 - usklađeni din. izn.) i člana 3. Odluke o lokalnim komunalnim taksama („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 56/12, 69/13, 2/14-rešenje o usklađivanju din.izn., 33/14, 35/2014 - ispr., 47/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn. i 69/2014).

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse i traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga, shodno odredbama člana 13. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i člana 4. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa  uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju Gradu Novom Sadu (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.), utvrđuje se u godišnjem iznosu, u zavisnosti od veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo, vrste delatnosti i zone određene u članu 7. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa  uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju Gradu Novom Sadu (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.), utvrđuje se rešenjem Gradske poreske uprave koja vrši naplatu i kontrolu naplate ove komunalne takse, u skladu sa rešenjem, kojim se odobrava postavljanje reklamnih panoa (objekti i sredstva za oglašavanje i reklamne oznake), koje donosi Javno preduzeće "Zavod za izgradnju Grada" u Novom Sadu.

Dospelost poreske obaveze- Dospele, a nezmirene obaveze obveznik je dužan da uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja.

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju Gradu Novom Sadu (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere  i sl.) uplaćuje se na račun broj: 840-714431843-12.