Skip to main content

Gradska poreska uprava

Naknada za korišćenje javnih površina

  • Početna
  • -
  • Naknada za korišćenje javnih površina

NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA
    Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine, shodno odredbam člana 237. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik Republike Srbije“, 95/18, 49/19, 86/19 - usklađeni din. izn. i 156/20-usklađeni din. izn.) i člana 3. Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada („Službe list Grada Novog Sada“, br.12/19, 59/19 i 42/20).
    Naknade za korišćenje javne površine su:
1) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;
2) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave;
3) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju.
    Obaveza plaćanja naknade za korišćenje javne površine nastaje danom početka korišćenja javne površine za čije korišćenje je propisano plaćanje naknade i traje dok traje korišćenje javne površine.
    Utvrđivanje naknade za korišćenje javne površine vrši se prema površini korišćenog prostora, srazmerno vremenu korišćenja tog prostora ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta.
    Dospelost poreske obaveze-obveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade plati do 15. u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
    Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti-uplaćuje se na račun broj:840-714565843-77.
    Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica- uplaćuje se na račun broj:840-714566843-84.
    Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju-uplaćuje se na račun broj:840-714567843-91.