Skip to main content

Градска пореска управа

Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине (од 27.12.2019. године) Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину Правилник о финансијском управљању и контроли Градске пореске управе Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима Правилник о престанку важења правилника о утврђивању основице пореза на имовину на права на непокретностима Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђивању осносно за утврђивање пореза на имовину Правилник о обрасцима пореских пријава Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна