Skip to main content

Градска пореска управа

Најчешће постављана питања

Листа често постављаних питања, уколико не пронађете одговор који тражите слободно нас контактирајте

Где се преузимају и која документација је потребна за преузимање корисничког имена и лозинке за приступ електронском сервису? Двофакторска аутентикација

Параметри за двофакторску аутентикацију која Вам је неопходна за преглед пореског стања се преузимају лично на шалтерима Градске пореске управе као и на одређеним локацијама у граду. (Пошта и сл.)
За издавање поменутих параметара неопходно је обезбедити :

  •    - Валидан лични документ на увид (Лична карта или пасош)
  •    - Поседовати смарт уређај (Мобилни телефон или таблет)
  •    - Имати активну мејл адресу

Да ли обвезник пореза на имовину који изнајмљује другим лицима објекат на који плаћа порез на имовину, има право на пореско ослобођење за површину земљишта под тим објектом?

Објекат и површина земљишта која се налази испод тог објекта представљају јединствену физичку и правну целину. Управо је ова чињеница и била разлог да се пропише ослобођење од пореза на имовину за површину земљишта под објектом на који се порез плаћа. Наиме, у изостанку овог пореског ослобођења, обвезник пореза на имовину би практично био двоструко опорезован - обвезник би платио порез на одређену површину објекта и порез на површину земљишта која се налази испод површине предметног објекта. Предметно пореско ослобођење уређено је одредбом члана 12. став 1. тачка 8. ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14). Према одредби тог члана Закона, порез на имовину не плаћа се на земљиште - за површину под објектом на који се порез плаћа, осим на земљиште под складишним или стоваришним објектом. Поставља се питање да ли право на предметно пореско ослобођење може да оствари обвезник пореза на имовину који објекат, на који се порез плаћа, даје другим лицима на коришћење ради остваривања прихода. Наиме, одредбом члана 12. став 3. Закона прописано је да се одредбе става 1. тач. 2. до 11. и става 2. тог члана не примењују на непокретности које се трајно дају другим лицима ради остваривања прихода. Трајним давањем другим лицима, у смислу става 3. овог члана, сматра се свако уступање непокретности другом лицу уз накнаду, које у току 12 месеци, непрекидно или са прекидима, траје дуже од 183 дана (члан 12. став 4. Закона). Дакле, из наведених одредби Закона произлази да у случају када обвезник уступи објекат на коришћење другом лицу ради остваривања прихода (тј. уз накнаду), које у току 12 месеци, непрекидно или са прекидима, траје дуже од 183 дана, тај обвезник губи право на пореско ослобођење за површину земљишта под предметним објектом.

Ако су на земљишту површине преко 10 ари више лица сувласници, да ли је предмет опорезивања само онај део земљишта када је површина сувласничког дела конкретног сувласника преко 10 ари?

Према одредби члана 2. став 1. тачка 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14), порез на имовину плаћа се на право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари, које се налази на територији Републике Србије.
Одредбом члана 2. став 2. тачка 1. Закона прописано је да се непокретностима, у смислу члана 2. став 1. Закона, сматра земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго.
Према одредби члана 4. став 1. тачка 1. Закона, обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на територији Републике Србије ималац права из члана 2. став 1. тач. 1. до 4.Закона. Када су на истој непокретности више лица обвезници, обвезник је свако од тих лица сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност (члан 4. став 2. Закона)."

Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није у потпуности завршена, нити је за њу издата употребна дозвола?

Пореска обавеза по основу пореза на имовину настаје најранијим од следећих дана: даном стицања права, даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе, односно даном омогућавања коришћења имовине на други начин. С тим у вези, ако је у конкретном случају реч о објекту који је оспособљен за коришћење у смислу да представља употребну целину која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, са уобичајено потребним инсталацијама, постројењима и опремом (водоводном инсталацијом, електричном инсталацијом, столаријом и сл.), пореска обавеза за тај објекат настала је даном оспособљавања за коришћење, независно од тога да ли се предметни објекат користи, да ли је у потпуности завршен и да ли је у поступку легализације.
Према одредби члана 10. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/2002 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14), обавеза по основу пореза на имовину настаје најранијим од следећих дана: даном стицања права, даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе, односно даном омогућавања коришћења имовине на други начин.