Skip to main content

Gradska poreska uprava

Najčešće postavljana pitanja

  • Početna
  • -
  • Najčešće postavljana pitanja

Lista često postavljanih pitanja, ukoliko ne pronađete odgovor koji tražite slobodno nas kontaktirajte

Gde se preuzimaju i koja dokumentacija je potrebna za preuzimanje korisničkog imena i lozinke za pristup elektronskom servisu? Dvofaktorska autentikacija

Parametri za dvofaktorsku autentikaciju koja Vam je neophodna za pregled poreskog stanja se preuzimaju lično na šalterima Gradske poreske uprave kao i na određenim lokacijama u gradu. (Pošta i sl.)
Za izdavanje pomenutih parametara neophodno je obezbediti :

  • - Validan lični dokument na uvid (Lična karta ili pasoš)
  • - Posedovati smart uređaj (Mobilni telefon ili tablet)
  • - Imati aktivnu mejl adresu

Da li obveznik poreza na imovinu koji iznajmljuje drugim licima objekat na koji plaća porez na imovinu, ima pravo na poresko oslobođenje za površinu zemljišta pod tim objektom?

Objekat i površina zemljišta koja se nalazi ispod tog objekta predstavljaju jedinstvenu fizičku i pravnu celinu. Upravo je ova činjenica i bila razlog da se propiše oslobođenje od poreza na imovinu za površinu zemljišta pod objektom na koji se porez plaća. Naime, u izostanku ovog poreskog oslobođenja, obveznik poreza na imovinu bi praktično bio dvostruko oporezovan - obveznik bi platio porez na određenu površinu objekta i porez na površinu zemljišta koja se nalazi ispod površine predmetnog objekta. Predmetno poresko oslobođenje uređeno je odredbom člana 12. stav 1. tačka 8. ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, "Sl. list SRJ", br. 42/02 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13 i 68/14). Prema odredbi tog člana Zakona, porez na imovinu ne plaća se na zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća, osim na zemljište pod skladišnim ili stovarišnim objektom. Postavlja se pitanje da li pravo na predmetno poresko oslobođenje može da ostvari obveznik poreza na imovinu koji objekat, na koji se porez plaća, daje drugim licima na korišćenje radi ostvarivanja prihoda. Naime, odredbom člana 12. stav 3. Zakona propisano je da se odredbe stava 1. tač. 2. do 11. i stava 2. tog člana ne primenjuju na nepokretnosti koje se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda. Trajnim davanjem drugim licima, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se svako ustupanje nepokretnosti drugom licu uz naknadu, koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana (član 12. stav 4. Zakona). Dakle, iz navedenih odredbi Zakona proizlazi da u slučaju kada obveznik ustupi objekat na korišćenje drugom licu radi ostvarivanja prihoda (tj. uz naknadu), koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana, taj obveznik gubi pravo na poresko oslobođenje za površinu zemljišta pod predmetnim objektom.

Ako su na zemljištu površine preko 10 ari više lica suvlasnici, da li je predmet oporezivanja samo onaj deo zemljišta kada je površina suvlasničkog dela konkretnog suvlasnika preko 10 ari?

Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, "Sl. list SRJ", br. 42/02 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13 i 68/14), porez na imovinu plaća se na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari, koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Odredbom člana 2. stav 2. tačka 1. Zakona propisano je da se nepokretnostima, u smislu člana 2. stav 1. Zakona, smatra zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo.
Prema odredbi člana 4. stav 1. tačka 1. Zakona, obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava iz člana 2. stav 1. tač. 1. do 4.Zakona. Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost (član 4. stav 2. Zakona)."

Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije u potpunosti završena, niti je za nju izdata upotrebna dozvola?

Poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. S tim u vezi, ako je u konkretnom slučaju reč o objektu koji je osposobljen za korišćenje u smislu da predstavlja upotrebnu celinu koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, sa uobičajeno potrebnim instalacijama, postrojenjima i opremom (vodovodnom instalacijom, električnom instalacijom, stolarijom i sl.), poreska obaveza za taj objekat nastala je danom osposobljavanja za korišćenje, nezavisno od toga da li se predmetni objekat koristi, da li je u potpunosti završen i da li je u postupku legalizacije.
Prema odredbi člana 10. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/02 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/02, 80/2002 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13 i 68/14), obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.