Skip to main content

Gradska poreska uprava

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

  • Početna
  • -
  • Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

                       LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

   
Obveznik lokalne komunalne takse je: korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse, shodno odredbama člana 12. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 93/12, 99/13-usklađeni din. izn. i 125/14 - usklađeni din. izn.,95/15 - usklađeni din. izn., 83/16, 91/16 - usklađeni din. izn., 104/16 - dr. zakon, 96/17 - usklađeni din. izn., 89/18 - usklađeni din. izn., 95/18 - dr. zakon, 86/19 - usklađeni din. izn. i 126/20 - usklađeni din. izn ) i člana 3. Odluke o lokalnim komunalnim taksama („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 56/12, 69/13, 2/14-rešenje o usklađivanju din.izn., 33/14, 35/14 - ispr., 47/14 - rešenje o usklađivanju din. izn., 69/214, 74/16, 21/17, 68/17, 59/18 i 42/20).

Komunalna taksa za isticanje firme plaća se za: komunalna taksa za isticanje firme plaća se za sedište i svaku izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, komunalna taksa se plaća samo za jednu firmu.
    Obveznik lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) je korisnik prostora, pravno i fizičko lice, odnosno preduzetnik koji drži aparate za igre, odnosno priređuje zabavne igre u prostoru. 
    Za držanje sredstava za igru ("zabavne igre" na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima, bilijar, pikado i sl.), utvrđuje se komunalna taksa po aparatu, u mesečnom iznosu od 2.200,00 dinara. 

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse i traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga, shodno odredbama člana 13. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i člana 4. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Obaveza plaćanja lokakalne komunalne takse za isticanje firme nastaje danom upisa subjekta u odgovarajući registar i traje dok obveznik ne prijavi prestanak korišćenja prava, predmeta ili usluge.

Podnošenje poreske prijave-Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“), dužan je da podnese prijavu Gradskoj poreskoj upravi, do 31. marta tekuće godine, odnosno u roku od 10 dana od dana početka obavljanja delatnosti, radi utvrđivanja obaveze plaćanja komunalne takse. Obveznik je dužan da svaku nastalu promenu prijavi Gradskoj poreskoj upravi, u roku od 10 dana od dana nastanka promene. 
Dospelost poreske obaveze-Utvrđeni mesečni iznos lokalne komunalne takse  za isticanje firme na poslovnom prostoru i komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“), obveznik je dužan da plaća mesečno, do 15. u mesecu za  prethodni mesec.
Dospele, a neizmirene obaveze poreski obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
Za komunalnu taksu koja se utvrđuje rešenjem u godišnjem iznosu, obveznik je dužan da do donošenja rešenja o utvrđivanju komunalne takse za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije u visini taksene obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća taksa.
 Razliku između komunalne takse utvrđene rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa takse, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju taksene obaveze za tekuću godinu. 

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru – uplaćuje se na račun broj: 840-716111843-35.
Lokalna komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre“)-uplaćuje se na račun broj:840-714571843-29.