Skip to main content

Градска пореска управа

Доспеле обавезе и репрограм

  • Почетна
  • -
  • Доспеле обавезе и репрограм

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 16. августа 2021. године, доспела трећа рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину. 
Oбвезници - физичка лица, предузетници и правна лица, који нису успели на време да сервисирају обавезе, позивамо да искористе законску могућност и поднесу Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичу право на отплаћивања утрђеног дуга на рате уз отпис камате у висини од 50% све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, може се поднети лично на писарници Градске пореске управе Града Новог Сада на адреси Војвођанских бригада 24-26 или путем електронске поште на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs
Образац захтева порески обвезници могу преузети са интернет презентације Градске пореске управе gpu.novisad.rs у делу Захтеви или на писарници Градске пореске управе Града Новог Сада, износ таксе број уплатног рачуна и позив на број налазе се на последњој страни захтева.
Редовним и благовременим измиривањем доспелих обавеза, порески обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате и покретање поступка принудне наплате дугованог пореза због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
Заједно градимо наш Град.