Skip to main content

Градска пореска управа

Репрограм

Градска пореска управа Града Новог Сада, позива обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, који нису успели на време да сервисирају обавезе, да искористе законску могућност и поднесу Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичу право на отплаћивања утрђеног дуга на рате уз отпис камате у висини од 50% све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, може се поднети лично на писарници Градске пореске управе Града Новог Сада на адреси Војвођанских бригада 24-26 или путем електронске поште на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs

Образац захтева порески обвезници могу преузети са интернет презентације Градске пореске управе у делу Захтеви или на писарници Градске пореске управе Града Новог Сада, износ таксе број уплатног рачуна и позив на број налазе се на последњој страни захтева.

За сва додатна питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова на следеће бројеве телефона:


-      

021/6616 – 114 дежурни инспектор за физичка лица;


-      

021/6616 – 118 дежурни инспектор за правна лица и предузетнике;


-      

021/4871 – 751;


-      

021/4871 – 707.

Редовним и благовременим измиривањем доспелих обавеза, порески обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате и покретање поступка принудне наплате дугованог пореза због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.