Skip to main content

Градска пореска управа

Еко накнада

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине да су у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, дужни да Градској пореској управи Града Новог Сада до 31. јула текуће године поднесу пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде.
Обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара члан 138., дужни су да Градској пореској управи Града Новог Сада пријаву поднесу и у случају промене података који су од утицаја на утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана настанка промене.
Пријаве се могу поднети електронски, путем ЛПА апликације (уколико се поседује електронски сертификат), на мејл адресу Градске пореске управе naknade.gpu@novisad.rs, путем поште на адресу Градске пореске управе Булевар Михајла Пупина бр. 3 или лично на шалтер Градске пореске управе Града Новог Сада у улици Војвођанских бригада бр. 24-26.
Подсећамо обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине да не подносе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде за текућу годину уколико је правно лице/предузетник основан у истој.
За сва додатна питања обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 15 часова и 30 минута на следећи број телефона 021/4871-740.