Skip to main content

Gradska poreska uprava

Obaveštenje - Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje

  • Početna
  • -
  • Obaveštenje - Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike Naknade za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica: 

-    da je nakon isteka perioda na koji je izdato odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine radi postavljanja sredstva za oglašavanje, imalac odobrenja dužan da ukloni sredstvo za oglašavanje ili da podnese novi zahtev Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije;

-    ukoliko imalac odobrenja u toku perioda važenja odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine radi postavljanja sredstva za oglašavanje, odustane od prava korišćenja javne površine, neophodno je da o tome pisanim putem obavesti Gradsku upravu za građevinsko zemljište i investicije;

-    Visina naknade, olakšice, način utvrđivanja i plaćanja, propisani su Tarifnim brojem 2. Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 12/19 i 59/19).

Za sva dodatna pitanja obveznici Naknade za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica mogu kontaktirati Gradsku poresku upravu radnim danom od 8 do 15 časova i 30 minuta na sledeće brojeve telefona 021/4871-762 ili 021/4871-785.