Skip to main content

Градска пореска управа

Обавештење - Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање

  • Почетна
  • -
  • Обавештење - Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица: 

-    да је након истека периода на који је издато одобрење за привремено заузимање јавне површине ради постављања средства за оглашавање, ималац одобрења дужан да уклони средство за оглашавање или да поднесе нови захтев Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције;

-    уколико ималац одобрења у току периода важења одобрења за привремено заузимање јавне површине ради постављања средства за оглашавање, одустане од права коришћења јавне површине, неопходно је да о томе писаним путем обавести Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције;

-    Висина накнаде, олакшице, начин утврђивања и плаћања, прописани су Тарифним бројем 2. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/19 и 59/19).

За сва додатна питања обвезници Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 15 часова и 30 минута на следеће бројеве телефона 021/4871-762 или 021/4871-785.