ОБАВЕШТЕЊЕ

            Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге да су дужни да, до 31. јануара 2019. године, поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се, у складу са Одлуком о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину („Службени лист Града Новог Сада, број 59/18), разврставају у другачију групу у односу на групу у коју су били разврстани за сврху утврђивања пореза на имовину за 2018. годину.

Напомињемо да се неизграђено грађевинско земљиште на територији Града Новог Сада које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину, разврстава у пољопривредно, односно шумско земљиште.

Под гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих) биљака, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА