Обавештење за обвезника пореза на имовину који воде пословне књиге

Градска пореска управа Града Новог Сада - обавештава обвезнике пореза на имовину који воде пословне књиге (правна лица и предузетнике) да рок за подношење пореске пријаве за обрачун пореза за 2018. годину истиче 31. марта.

Према изменама Закона о порезима на имовину, од 01. јануара 2014. године обвезници који воде пословне књиге врше самоопорезивање, што значи да у складу са Законским одредбама сами утврђују порез на имовину за 2018. годину.

Како је мали број обвезника до сада извршио своје законске обавезе позивамо их да то учине најкасније до 31. марта.

Обавештавамо обвезнике да се пореска пријава ППИ-1 попуњава на начин који је уређен Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС бр. 108/2013,118/2013), а исти се може пронаћи на сајту Градске пореске управе (www.gpu.novisad.rs).

За све пореске обвезнике који пропусте Законом предвиђени рок за подношење пореске пријаве, Градска пореска управа ће предузети неопходне мере у складу са чланом 177. Закона о пореском поступку и пореској администрацији( „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002...108/2016).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА