Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине

ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

            Обвезници плаћања посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине  су имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретности користе по основу права закупа.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине плаћа се за: коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности .

            Висина накнаде одређује према површини, и износи  3,00 динара по m2, за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности.  Под пословним  простором сматра се површина простора у ком се обавља делатност.

Подношење пореских пријава

Обвезник који накнаду плаћа по основу обављања пословне делатности (правно лице и предузетник), дужан је да Градској пореској управи, поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања накнаде у року од 15 дана од дана почетка коришћења непокретноси, за коју је овом одлуком предвиђено плаћање накнада. Такође је дужан да сваку насталу промену, која је од утицаја на висину утврђене накнаде, пријави Градској пореској управи у року од 30 дана од дана настанка промене.

Доспелост пореске обавезе

Утврђени месечни износ посебне накнада за заштиту и унапређење животне средине обвезник је дужан да плаћа месечно, до 15. у месецу за  претходни месец. Доспеле, а неизмирене обавезе порески обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада плаћа аконтационо у висини последње аконтације која претходи години за коју се утврђује и плаћа накнада.

Разлику између накнаде утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине – уплаћује се на рачун број: 840-714562843-56.

Напомена: Обвезници накнаде - власници породично стамбених зграда и власници станова у колективним стамбеним зградама, носиоци станарског права и закупци станова (физичка лица) плаћају накнаду преко обједињене наплате стамбено-комуналних услуга.