Порез на имовину правних лица

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (ПРАВНА ЛИЦА)  

Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге, у смислу опорезивања порезом на имовину, јесте:

- правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;

- огранак и други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије;

- предузетник који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално опорезивање прихода, као и

- друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника који води пословне књиге за имовину која није евидентирана у њиховим пословним књигама.

Порез на имовину, плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на:

- право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

- право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

- право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

- право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

- коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

- државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

- државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

-   државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Пореска обавеза настаје најраније од следећих дана:

-даном стицања права,

-даном почетка коришћења, даном оспособљавања,

-даном издавања употребне дозволе, или

-даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Порез на имовину утврђује се за календарску годину. Ако је пореска обавеза настала у 2015. години или је обвезник у тој години одређену имовину евидентирао у својим пословним књигама - пореска обавеза самоопорезивањем утврђује се од настанка пореске обавезе, односно од почетка евидентирања имовине у пословним књигама до истека 2015. године. Ако је пореска обавеза постојала на дан 1. јануара 2015. године и престала у 2015. години или је обвезник у тој години одређену имовину престао да евидентира у својим пословним књигама - пореска обавеза самоопорезивањем утврђује се од 1. јануара 2015. године до престанка пореске обавезе, односно од престанка евидентирања имовине у пословним књигама.

Подношење пореске пријаве

Пријава се подноси органу јединице локалне самоуправе надлежном за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе,, према месту где се налази непокретност за коју се порез утврђује. Једном пријавом обухватају се све непокретности за које је обвезник исто лице а које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

Обвезници који воде пословне књиге пореске пријаве подносе на Обрасцу ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину, са прилозима и подприлозима који су саставни део тог обрасца.

Пријаве се подносе до 31. марта сваке пореске године са утврђеним порезом за ту годину.

Пореска пријава ППИ-1 садржи податке о утврђеном порезу на имовину за пореску годину за све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе за које је обвезник једно лице. Ако обвезник има непокретности на територији више јединица локалне самоуправе, подноси онолико пријава на колико територија има непокретности. Пореска пријава се подноси и за непокретности за које обвезник има право на пореско ослобођење.

Доспелост пореске обавезе

Обвезник који води пословне књиге порез на имовину плаћа тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода.

До утврђивања пореза за пореску годину, обвезник порез на имовину плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

Обвезник је дужан да позитивну разлику између утврђеног и аконтационо плаћеног пореза на имовину за прво тромесечје, плати до истека рока за подношење пореске пријаве из члана 34. став 2. Закона о порезу на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука Уставног суда, 47/13 и 68/14-др. закон).

На износ аконтације која није плаћена у року утврђеном у обвезник је дужан да обрачуна и плати камату, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Ако је износ утврђеног пореза на имовину који се плаћа за прво тромесечје пореске године, мањи од аконтационо плаћеног пореза за то тромесечје, обвезник пореску обавезу за друго тромесечје умањује за износ више плаћеног пореза за прво тромесечје те године.

Обвезник коме пореска обавеза настане у току пореске године, дужан је да, најкасније у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе, утврди порез на имовину за део године почев од настанка пореске обавезе и да порез, за тромесечје у коме је настала пореска обавеза, плати у сразмерном износу од настанка пореске обавезе до истека тог тромесечја.

Порез на имовину обвезника који води пословне књиге плаћа се на рачу број:840-713122843-64.