Порез на имовину физичких лица

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА)

Обвезник пореза на имовину је:

- ималац права својине, односно права својине на земљишту површине преко 10 ари;

 -физичко лице- закупац стана или стамбене зграде, у  складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

- ималац права коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

- ималац права коришћења непокретности у јавној својини, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

- корисник непокретности у јавној својини у скаду са законом којим се уређује јавна својина;

- држалац непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

-држалац непокретности у јавној својини, без правног основа, и

- прималац финансијског  лизинга, сагласно чл. 2. и 4. Закона о порезима на имовину  („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука Уставног суда, 47/13 и 68/14-др. закон)

Порез на имовину, плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на:

- право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

- право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

- право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

- право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

- коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

- државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

- државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

- државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Пореска обавеза настаје најраније од следећих дана:

-даном стицања права,

-даном почетка коришћења, даном оспособљавања,

-даном издавања употребне дозволе, или

-даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Подношење пореске пријаве

За сврху утврђивања пореза, обвезници који не воде пословне књиге дужни су да, у року од 30 дана од настанак пореске обавезе, са потребном документацијом, поднесу пореску пријаву.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву, обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву до 31. јануара пореске године - ако је на тој имовини дошло до промена од утицаја на висину пореске обавезе о којима нису садржани подаци у поднетој пријави.

Ако физичко лице у току пореске године постане обвезник који води пословне књиге дужно је да у року од 30 дана од дана настале промене поднесе пореску пријаву за непокретности које чине имовину у његовим пословним књигама.

Пореска пријава се подноси на Обрасцу ППИ-2, за сваку непокретност посебно. То значи да обвезнк који не води пословне књиге подноси онолико пријава колико има непокретности.

Доспелост пореске обавезе

Утврђени порез на имовину обвезник плаћа тромесечно- у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.

До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, обвезник порез плаћа аконтационо - у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

На износе аконтација које нису плаћене у року, обвезник је дужан да плати камату која се обрачунава у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Позитивну разлику између пореза утврђеног решењем и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза.

Обвезник, коме пореска обавеза настане у току пореске године, дужан је да порез за тромесечје у коме је настала пореска обавеза, плати у сразмерном износу од настанка пореске обавезе до истека тог тромесечја, у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза, а за преостала тромесечја - у року од 45 дана од дана почетка сваког од њих.

Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге, плаћа се на број:840-713121843-57.