Боравишне таксе

Обвезници боравишне таксе суе лица које користи услуге смештаја у угоститељском објекту, изван свог пребивалишта, на територији Града Новог Сада..

Под угоститељским објектом за смештај подразумева се: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја.

Боравишна такса се плаћа према утврђеним туристичким зонама за туристичко место и категорије у складу са Уредбом о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и категорија објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним туристичким дестинацијама ("Службени гласник Републике Србије", број 35/11).

Боравишна такса се плаћа на рачун број:840-714552843-83.